fbpx

RezeroLab Dades

Desacoblament PIB i generació de residus

Dades de Catalunya

La producció de residus és un paràmetre complex que depèn de moltes altres variables, com la situació econòmica, els instruments legals implantats, l’evolució de la conscienciació ambiental de la ciutadania, el turisme, etc. El PIB és un dels paràmetres que s’observa que té una relació més estreta amb la generació de residus.

Evolució de la generació de residus i el PIB anual a Catalunya

Font:Institut d’Estadística de Catalunya i Agència de Residus de Catalunya
Gràfica

Tot i que la ràtio de creixement del PIB és clarament major que la de prevenció de residus, ambdues magnituds tenen una correlació positiva, és a dir, si el PIB augmenta, la generació de residus també, i a l’inrevés.
El desacoblament entre el creixement econòmic i la generació de residus és una de les estratègies principals que marca la política europea en matèria de prevenció de residus.