fbpx

RezeroLab Dades

Desacoblament PIB i generació de residus

Dades de les Illes Balears

La producció de residus és un paràmetre complex que depèn de moltes altres variables, com la situació econòmica, els instruments legals implantats, l’evolució de la conscienciació ambiental de la ciutadania, el turisme, etc. El PIB és un dels paràmetres que s’observa que té una relació més estreta amb la generació de residus.

Evolució de la generació de residus i el PIB anual a les Illes Balears

Font:Institut Nacional d'Estadística, Govern de les Illes Balears i Governs Insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera
Gràfica

El PIB i la generació de residus són dues magnituds que clarament tenen una correlació positiva, és a dir, si el PIB augmenta, la generació de residus també (com més riquesa té un territori, més residus genera), i a l’inrevés.

Per aquest motiu, el desacoblament entre el creixement econòmic i la generació de residus és una de les estratègies principals que marca la política europea en matèria de prevenció de residus.