fbpx
Societat Residu Zero

No podem seguir així: demanem a la UE i als Estats membres que adoptin una estratègia normativa i legal pel que fa els productes menstruals d’un sol ús, bolquers i tovalloletes humides

Els productes menstruals d’un sol ús, els bolquers i les tovalloletes humides estan provocant greus impactes ambientals, econòmics i socials al llarg del seu cicle de vida, des de la fase de la seva producció fins al final de la seva vida. L’estudi pioner elaborat per Rezero sobre els impactes ambientals i econòmics dels productes menstruals d’un sol ús, bolquers i tovalloletes humides mostra com la generació actual de residus de productes menstruals d’un sol ús, bolquers i tovalloletes humides representaven aproximadament 7.832.000 tones dins de la UE-28 l’any 2017. Actualment, aquests residus no se separen per al seu reciclatge, acabant en instal·lacions d’incineració (13%), en abocadors (87%) o abocats al medi.

L’estudi també exposa els costos “ocults” que fan referència als residus de productes menstruals, dels bolquers per a nadons i de les tovalloletes humides. Les estimacions mostren que els costos per la gestió d’aquests residus (que actualment no es poden reciclar) equival a entre 500 i 1.000 milions d’euros anuals per a la Unió Europea. També es destaquen les repercussions sobre el cost que assumeixen les persones consumidores: per exemple, quan una persona utilitza la copa menstrual en lloc de tampons o compreses d’un sol ús, pot estalviar entre 18 i 119 € cada any, amb un estalvi de vida superior a 4.400 €.

Només és possible l’economia circular que senyala la UE si es prioritzen els models reutilitzables i el reciclatge un cop el producte ja no es pot reutilitzar o utilitzar més. Per aconseguir la reducció dels residus que procedeixen d’aquests productes i fer la transició cap a una economia circular, s’ha proposat en un estudi, també elaborat per Rezero, un conjunt d’accions i mesures normatives específiques amb l’objectiu de minimitzar l’impacte dels productes menstruals, bolquers i tovalloletes humides a tot Europa.

Aquestes mesures també es posen de manifest en un briefing de polítiques, on demanem a la Comissió Europea que adopti una estratègia per augmentar el mercat de productes menstruals, bolquers i tovalloletes reutilitzables, alhora que es garanteixi que els que són d’un sol ús es recullin per separat i es reciclin de manera eficaç. Algunes de les recomanacions clau que s’inclouen és establir un objectiu de reutilització del 30% per al 2030, que s’ha d’augmentar al 60% el 2040, conjuntament combinat amb una recollida selectiva per al reciclatge dels articles menstruals, tovalloletes humides i bolquers d’un sol ús del 40% per El 2025, el 70% el 2030 i el 90% el 2040

Els incentius econòmics, com ara els programes de responsabilitat ampliada del productor (RAP), conjuntament amb l’aplicació de taxes ambientals, també haurien de ser un dels eixos vertebradors d’aquesta estratègia, ajudant a finançar la transició dels sistemes d’un sol ús als sistemes reutilitzables a través de la implementació, per exemple, de plantes de rentat locals per bolquers reutilitzables.

“Dins l’actual marc legal de la UE, no hi ha cap regulació específica sobre la gestió de residus (recollida, tractament i eliminació final) d’aquests productes i no existeix cap mesura legal per donar suport a sistemes circulars efectius, com ara models reutilitzables i processos de reciclatge cíclic. Per assolir l’objectiu d’Economia circular de la UE, cal crear un marc legal per a aquests productes per assegurar que només es posen al mercat productes segurs, circulars i sostenibles, alhora que es permeten recollir i reciclar eficaçment els productes d’un sol ús. “, va comentar Larissa Copello, de Zero Waste Europe.

“Des de fa ja un temps, que està augmentant la consciència de les conseqüències negatives de l’actual model de producció i consum de plàstics d’un sol ús; però, mai abans, els elevats impactes ambientals i econòmics derivats dels productes menstruals d’un sol ús, els bolquers i les tovalloletes humides no s’havien debatut, més enllà de culpar les persones consumidores per l’ús d’aquests productes. Per avançar cap a una societat Residu Zero, és clau l’aplicació de polítiques, des d’una perspectiva ambiental i de gènere, per regular aquests productes i promoure solucions reutilitzables i lliures de tòxics”. Afirma Alba Cabrera, cap d’estudis de Rezero.

Contacte premsa Anna Peña