fbpx

Transparència

Informació institucional i organitzativa

Data de constitució: 25 octubre 2005
Fundadors: CEPA -Centre d’Ecolgia i Projectes Alternatius, Federació Ecologistes de Catalunya i Urbaser transportes.
Registre: Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, amb el número 1.782
Domicili social: Carrer Bruc 91, 4t 08009 Barcelona

Estatuts: Consulteu els estatuts aquí.

Normativa aplicable:
Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions.
Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La Fundació té vocació de permanència i es va constituir amb durada indefinida, en data 26 de febrer de 2005, i avui adapta els seus estatuts i es regeix per la Llei 4/2008,
de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i pels seus estatuts i la Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificat del llibre
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Missió: Podeu llegir-la aquí
Àrees d’activitat: Consulteu-la aquí
Òrgan de govern:
El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals. Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de cinc anys i són reelegibles indefinidament per períodes d’igual durada. Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament i es reuneixen en sessió ordinària almenys una vegada l’any. Consulteu-ne la composició aquí.
Organigrama i equip tècnic:
Consulteu-ne composició aquí.

Memòria d’impacte

15 anys de trajectòria

Eines d’avaluació

Balanç social 2022. Podeu consultar-ho clicant aquest document i la infografia.

Gestió econòmica i pressupostària

Compte anual de l’any 2022. Podeu consultar-ho clicant aquí

Memòria d’actuacions 2022. Podeu consultar-ho clicant aquí

Retribució dels òrgans de govern (Patronat): les persones que integren els òrgans de govern no perceben cap retribució a càrrec del pressupost de l’entitat.

Gestió administrativa

Contractes subscrits amb les administracions públiques 2022. Podeu consultar-ho clicant aquí

Convenis vigents amb les administracions públiques 2022. Podeu consultar-ho clicant aquí

Subvencions i ajudes públiques rebudes 2022. Podeu consultar-ho clicant aquí