fbpx

Som una fundació independent sense ànim de lucre que promou una societat més justa, saludable i lliure de residus i tòxics. Ho fem través de la generació de coneixement, la incidència política, l’execució de projectes pioners i l’assessorament a agents socials, econòmics i administracions.

Visió

A Rezero anhelem una societat que valora els recursos que proveeixen els sistemes naturals i integra tots els materials en processos cíclics, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

Una societat conscient del que obté de la natura i que respecta l’entorn i les persones. Això afavoreix una vida digna per tothom, estimula el benestar i el creixement de les persones i una presa de decisions de forma democràtica i equitativa. Una societat que prioritza les relacions personals, de forma oberta i solidària.

Per Rezero, els residus són una ineficiència del nostre model de producció i consum que no haurien d’existir. De fet, són recursos que estan fora de lloc -que s’han extret innecessàriament o que no s’han reintroduït en el sistema productiu.

Creiem:
• En la necessitat de cercar solucions per avançar cap a una societat més responsable en l’ús dels recursos naturals.
• En la força d’una informació clara, entenedora i contrastada per acompanyar canvis socials, econòmics, culturals profunds.
• En la necessitat d’exigir al poder (polític i econòmic) mesures (polítiques, econòmiques i socials) per garantir una societat lliure de residus i de tòxics.
• En la capacitat de transformació d’una ciutadania informada, compromesa i exigent.

Missió

• Desenvolupem propostes per a una societat lliure de residus a partir de la prevenció i la reutilització de productes i materials.
• Facilitem el treball en xarxa entre els agents implicats en els sectors més rellevants per incidir en les polítiques i les pràctiques que permetin assolir una societat sense residus.
• Elaborem coneixement per disposar de dades i informació solvents per enfortir el debat per un nou model de consum.
• Acompanyem i ajudem organitzacions, empreses i administracions per consolidar propostes per assolir el Residu Zero.

Valors

L’acció de Rezero es basa en els valors següents:

Innovació i capacitat de marcar tendències

Cercar les solucions més adequades, malgrat les dificultats, i buscar els mecanismes per donar-les a conèixer i generar corrents de coneixement i de canvi en la societat i les administracions.

Visió crítica

Mirar els reptes de la societat actual i afrontar-los sense dilacions, ni subterfugis, per poder identificar els reptes que emergeixen i apuntar respostes de futur.

Capacitat d’incidència política i social

Transformar la nostra societat donant la informació adequada i contrastada i mostrant alternatives que permetin que la societat avanci cap a un horitzó més equitatiu, responsable i ambientalment segur.

Rigor i professionalitat

Desenvolupar les propostes amb qualitat, partint de fonts contrastades, aprofundint en tots els elements necessaris per obtenir resultats d’alta qualitat, solvents i eficients.

Treball en equip

Integrar mirades diverses per aconseguir resultats més complexos, amb més resiliència i més adaptables a les realitats complexes que formen les nostres societats.

Treball en xarxa

Compartir objectius i mirades amb persones, organitzacions i col·lectius de casa nostra i d’arreu del món. Buscar solucions compartides i aprendre mútuament de les experiències viscudes.

Aprenentatge i creixement personal

Aprendre cada dia i fer que l’àmbit de treball i relacions de Rezero esdevingui un espai de creixement personal i professional.

Àmbits de Treball

  1. Creació i socialització del coneixement
  2. Campanyes estratègiques
  3. Plans i polítiques transformadores públiques i privades
  4. Iniciatives legislatives