fbpx

La reutilització d’envasos, cada cop més emparada per llei

El 2022 ens va deixar nova normativa que regula la reutilització d’envasos en la compra de productes alimentaris.

L’exempció de responsabilitats dels comerços davant possibles intoxicacions, un aspecte clau.

El 2022 va ser un bon any per l’extensió de la pràctica de la reutilització d’envasos. Tres noves normatives emparen l’ús d’envasos reutilitzables en la compra d’alimentació fresca, tant al petit comerç com a les grans cadenes. Es tracta de la llei de residus espanyola, aprovada al mes d’abril, i de dos reials decrets del desembre.

L’avenç més important de tanta novetat legislativa és que fa obligatori l’acceptació per part dels comerços dels envasos reutilitzables (carmanyoles, bosses, pots…) que portin les persones consumidores. Alhora, atorga la responsabilitat de l’estat dels recipients a les persones consumidores i s’eximeix els comerços de qualsevol responsabilitat amb relació a problemes de seguretat alimentària.

A continuació, destaquem els aspectes clau de les diverses normes.

 

Llei espanyola de residus

La Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per una economia circular, es va aprovar el 8 d’abril. L’article 18, dedicat a les mesures de prevenció, significa un avenç important per diversos motius.

Obligació d’oferir productes a granel

Per començar, s’estableix per primera vegada l’exigència que els comerços de 400 metres quadrats o més tinguin un mínim del 20% de la superfície destinada a l’oferta de productes sense embalatge primari. Això inclou tant la venda a granel com l’oferta de productes amb envasos reutilitzables. És una mesura rellevant de cara a ampliar les possibilitats de la clientela que vol evitar comprar residus.

Obligació d’acceptar envasos de la clientela

Així mateix, obliga els comerços d’alimentació que venen productes frescos, begudes i aliments cuinats a acceptar els recipients reutilitzables que les persones portin de casa. Això inclou, per exemple, carmanyoles, bosses i ampolles. Ara bé, la llei deixa clar que aquestes envasos han de ser adequats al producte que es vol adquirir i que han d’estar nets. També especifica que són les persones consumidores les responsables que estiguin nets i en bones condicions. Alhora, obliga els comerços a informar la clientela sobre els requisits d’ús dels envasos reutilitzables.

normativa que regula la reutilització d'envasos

…però dret a rebutjar envasos bruts

Alhora, reconeix el dret del comerç de refusar un recipient si detecta que està brut o que no és idoni per algun altre motiu.

Contra els productes plàstics d’un sol ús: alternatives reutilitzables

A l’article 55 de la llei s’estableixen també mesures per evitar la venda de productes d’un sol ús fets amb plàstic. L’estratègia ha de ser el foment de les alternatives reutilitzables, però la llei també dona l’opció dels productes d’un sol ús de materials diferents al plàstic. En concret, es fixen els objectius de reducció següents, que són revisables: el 2026, s’ha d’haver reduït el 50% d’aquests productes, mentre que el 2030 la reducció ja ha de ser del 70% (amb les dades del 2022 com a referència).

 

Reial Decret 1021/2022: higiene i comerç al detall de productes alimentaris

El 13 de desembre es va publicar al BOE el Reial Decret 1021/2022. Aquesta norma regula determinats requisits en matèria d’higiene de la producció i comercialització dels productes alimentaris en establiments de comerç al detall.

Ratificat: la higiene i el material de l’envàs, responsabilitat de la clientela

Amb relació al envasos reutilitzables, ratifica que és la persona consumidora la responsable de la higiene dels recipients que aporta. Pel que fa a la idoneïtat de l’envàs, especifica que també és la clientela qui ha de vetllar perquè l’envàs sigui fet d’un material apte per al contacte amb aliments.

Com la llei, el Reial Decret recull el dret del comerç de rebutjar un recipient si considera que no garanteix la seguretat del producte alimentari.

Exempció de responsabilitats en cas de problemes de seguretat alimentària

La novetat més important d’aquest Reial Decret és que descarrega de tota responsabilitat els comerços davant una intoxicació o qualsevol altre problema de seguretat alimentària que pugui ser derivat de l’ús de l’envàs per part de la clientela.

Aquesta és un aspecte bàsic perquè el comerços puguin facilitar la compra en envasos reutilitzables de la clientela amb seguretat jurídica i sanitària. Aquesta qüestió va ser tractada i treballada a fons amb supermercats, gremis, PIMEComerç, la Cambra de Comerç de Barcelona i diverses institucions catalanes en l’establiment del Protocol de Reutilització, impulsat per Rezero.

Envasos dels comerços, també reutilitzables

Un altre avenç és que el Reial Decret permet la reutilització d’envasos alimentaris facilitats pel mateix comerç. És a dir, un establiment de comerç al detall pot sevir un aliment envasat en un recipient que es pugui reutilitzar per al mateix ús quan sigui retornat per la clientela. En aquest cas, serà el comerç el responsable de garantir-ne la neteja i la desinfecció.

Reial Decret 1055/2022: envasos i residus d’envasos

Per acabar, el 27 de desembre es va publicar el Reial Decret 1055/2022, d’envasos i residus d’envasos.

Fruita i verdura, sense envasos

A l’article 7, dedicat a les mesures de prevenció, s’hi determina que els comerços han de servir les fruites i les verdures que es venen senceres, a granel. Ara bé, es recullen les excepcions següents: envasos de quilo i mig o més; varietats protegides o registrades; qualitats diferenciades; productes d’agricultura ecològica, i tipus de fruites i verdures que es puguin deteriorar o fer-se malbé en cas de vendre’s a granel. En altres paraules, s’han acabat les safates de porexpan i paper de plàstic transparent amb quatre pomes. Ara bé, les safates de maduixots, els recipients amb minestra tallada o els paquets de pomes ecològiques, per posar tres exemples, continuaran trobant-se als establiments.

El Reial Decret també insta els comerços a fomentar la venda a granel d’aliments, en especial, quan l’envàs no aporti un valor afegit al producte. També insisteix en l’obligatorietat dels establiments de 400 metres quadrats o més de tenir, com a mínim, el 20% de la seva superfície destinada al granel.

Envasos reutilitzables de la clientela: sí

L’article 9 del Reial Decret recull també l’obligatorietat dels comerços d’acceptar els recipients reutilitzables, sense introduir novetats al que estipulaven les anteriors normatives.

Les begudes, punts propis

Pel que fa als envasos d’un sol ús per a begudes, hi ha dos articles que hi fan referència. A l’article 8 es fixen objectius generals de prevenció als comerços i al canal Horeca. Per als comerços s’estableix que almenys el 10% del volum de producte posat al mercat el 2030 haurà d’anar en envàs reutilitzable. A l’apartat 4 de l’article 9, també amb relació a les begudes, es fixen el nombre mínim de referències de begudes que s’hauran d’oferir en envàs reutilitzable, valor que varia en funció de les dimensions de l’establiment.

Comerç Verd: informació sobre normativa i molt més

Aquesta síntesi de la normativa en matèria de reutilització als establiments alimentaris ha estat elaborada per l’equip de Comerç Verd de Rezero.

Comerç Verd és un espai on els comerços poden trobar informació i eines per fer més sostenible la seva oferta i transmetre el missatge entre la seva clientela.

Si vols més informació sobre Comerç Verd:

 

6 de març de 2023