fbpx

RezeroLab Dades

Reutilització i preparació per a la reutilització

Dades de l'Estat espanyol

En la jerarquia europea de la gestió de residus, la reutilització i preparació per a la reutilització ocupen un dels principals esglaons, essent les accions més importants després de la prevenció de residus. Tot i això, s’observa com, a la realitat, no tenen una representació gens significativa dins el sistema de gestió actual.


Per garantir la reintroducció al mercat de materials amb potencial de ser reutilitzats i dinamitzar els mercats de segona mà, cal adoptar mesures que permetin augmentar la qualitat i quantitat de la recollida selectiva d’aquests. Cal remarcar l’alt potencial de creació de llocs de treball que suposa la recuperació i reparació de materials.

Evolució de la quantitat de materials reutilitzats i preparats per a la reutilització respecte al total recollits selectivament a l’Estat espanyol

Font:AERESS
Nota: Només s’han pogut obtenir dades de les associacions i empreses recuperadores de la xarxa d’AERESS (Associació Espanyola de Recuperadors d'Economia Social i Solidària). S’han representat els materials amb major taxa de reutilització: tèxtil, voluminosos i RAEE.
Gràfica

El material més reutilitzat i/o preparat per a la reutilització és, tant en quantitat com en percentatge, el tèxtil, amb percentatges de reciclatge 10 vegades superiors als dels residus voluminosos i els RAEEs.