fbpx

RezeroLab Dades

RezeroLab Dades és una eina digital d’accés lliure que permet consultar, de forma pràctica i visual, indicadors considerats estratègics per avançar cap al residu zero.

Amb el suport de:

1. Prevenció i generació

Producció de residus municipals

Els residus municipals són tots aquells residus generats als domicilis particulars, comerços, oficines i altres serveis, i tots aquells generats als municipis que siguin assimilables als que es produeixen en aquests espais.

1. Prevenció i generació

Desacoblament PIB i generació de residus

La producció de residus és un paràmetre complex que depèn de moltes altres variables, com la situació econòmica, els instruments legals implantats, l’evolució de la conscienciació ambiental de la ciutadania, el turisme, etc. El PIB és un dels paràmetres que s’observa que té una relació més estreta amb la generació de residus.

1. Prevenció i generació

Producció de fracció resta

La fracció resta és aquella que engloba tots els que residus que no s’han llençat selectivament a les fraccions de recollida selectiva i que, per tant, no podran tenir un reciclatge de qualitat.


Avançar cap a una societat residu zero implica reduir al màxim la quantitat de residus llençats a la fracció resta.

1. Prevenció i generació

Generació de residus mensuals

La generació de residus està estretament lligada a la pressió demogràfica d’un territori.

En el cas de les Illes Balears, l’afluència de turisme suposa un augment important de la generació de residus per càpita en alguns mesos de l’any, fet que pot comportar el col·lapse de les instal·lacions de gestió i tractament de residus.

1. Prevenció i generació

Producció de residus industrials

Es consideren residus industrials tots aquells resultants d’un procés de fabricació, o generats en una instal·lació industrial i que no siguin assimilables a residus municipals.

1. Prevenció i generació

Producció de residus de la construcció

Es consideren residus de la construcció tots aquells generats en una obra de construcció o demolició. Es tracta d’una fracció de residus de gran rellevància en el total de residus generats, degut al seu elevat pes, i que tenen un gran potencial de reutilització si es gestionen correctament.


La seva generació sol anar estretament lligada amb l’evolució del mercat immobiliari

1. Prevenció i generació

Reutilització i preparació per a la reutilització

En la jerarquia europea de la gestió de residus, la reutilització i preparació per a la reutilització ocupen un dels principals esglaons, essent les accions més importants després de la prevenció de residus. Tot i això, s’observa com, a la realitat, no tenen una representació gens significativa dins el sistema de gestió actual.


Per garantir la reintroducció al mercat de materials amb potencial de ser reutilitzats i dinamitzar els mercats de segona mà, cal adoptar mesures que permetin augmentar la qualitat i quantitat de la recollida selectiva d’aquests. Cal remarcar l’alt potencial de creació de llocs de treball que suposa la recuperació i reparació de materials.

1. Prevenció i generació

Envasos reutilitzables de begudes

La premissa principal de l’economia circular és que els residus són recursos que poden ser utilitzats més d’una vegada dins del sistema i generar un nou valor. D’aquesta manera, es desvincula el creixement econòmic de l’extracció de nous recursos naturals. La reutilització d’envasos és pedra angular d’aquest plantejament, tenint en compte el volum de residus associats a l’envasat i de productes. Malgrat la reutilització d’envasos de begudes permet reduir la generació de residus, els gasos amb efecte hivernacle i estalviar costos comparat amb l’ús d’envasos de plàstic, llaunes o envasos de vidre d’un sol ús, la seva quota de mercat és encara massa baixa.

1. Prevenció i generació

Malbaratament alimentari

El malbaratament alimentari any rere any genera la pèrdua de milers de tones d’aliments, la generació de grans quantitats de residus orgànics i de grans pèrdues econòmiques, a causa d’un sistema de producció, distribució i consum d’aliments deficitari.

2. Gestió i tractament

Recollida selectiva bruta de residus

Aquest indicador de recollida selectiva mostra el percentatge de residus municipals que són recollits diferenciadament per part de la ciutadania i els comerços amb la finalitat de poder-les reciclar , i així, estalviar recursos i energia necessaris per a la fabricació dels productes.

2. Gestió i tractament

Qualitat de la recollida selectiva

Totes les fraccions de residus recollides selectivament presenten un percentatge de residus que s’han llençat en aquella fracció tot i que no hi pertanyen. Aquest residus s’anomenen impropis i determinen la qualitat de la recollida selectiva. Aquest aspecte és especialment rellevant per a la fracció orgànica.

2. Gestió i tractament

Generació i recollida selectiva de residus d’envasos

La gestió adequada dels residus desenvolupa un paper fonamental en el desenvolupament de l’economia circular.
La generació de residus d’envasos es veu afectada tant pel comportament de les persones consumidores com per les pròpies estratègies de producció i distribució dels productors. A més, molts d’aquests envasos estan fets de plàstic, generant residus difícils de reciclar i potencialment perillosos pel medi ambient i la salut humana.
Així doncs, cal implementar mesures més exigents per reduir els residus d’envasos i impulsar una millora del seu reciclatge i la seva recuperació.