fbpx

RezeroLab Dades

Malbaratament alimentari

Dades de Catalunya

El malbaratament alimentari any rere any genera la pèrdua de milers de tones d’aliments, la generació de grans quantitats de residus orgànics i de grans pèrdues econòmiques, a causa d’un sistema de producció, distribució i consum d’aliments deficitari.

Evolució del percentatge de malbaratament alimentari present en la FORM bruta, les tones selectives brutes recollides de la FORM i les tones de malbaratament alimentari a Catalunya

Font:Elaboració pròpia a partir de dades de l'Agència de Residus de Catalunya
Gràfica

De mitjana, des de 2013 el percentatge de malbaratament alimentari a la FORM ha disminuït en un 12%, mentre que les tones de FORM recollides selectivament han augmentat un 14%.
Aquestes dades no reflecteixen exactament la realitat, ja que el malbaratament d’aliments també es dona en altres fraccions a banda de la FORM (principalment la resta) i en altres etapes de la cadena d’abastiment alimentari (com són la producció, i processament i la comercialització d’aliments).