fbpx

RezeroLab Dades

Comercialització d’AEE i recollida selectiva de RAEE

Dades de Catalunya

Els continus canvis en les aplicacions i característiques dels aparells fa que augmenti la producció aparells elèctrics i electrònics (AEE) i que els cicles d’innovació/obsolescència siguin més breus, accelerant la seva substitució i generant un increment correlatiu de la generació de residus derivats d’aquests aparells (RAEE). Degut a la presència de substancies tòxiques en la seva composició, com ara metalls pesants, els RAEE suposen un risc per a la salut humana i medi ambient, si no són gestionats correctament. D’altra banda, en la seva fabricació també s’utilitzen materials molt escassos i valuosos. La seva recuperació, preparació per a la reutilització i reciclatge, no només evita l’extracció de matèries primes no renovables i els impactes ambientals i socials causats per la mineria, sinó que també redueix l’emissió de gasos d’efecte hivernacle associats amb el seu processament.

Evolució de la quantitat d’AEE domèstics posats al mercat i de la quantitat de RAEE recollits selectivament a Catalunya

Font:Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i Agència de Residus de Catalunya
Gràfica

La recollida selectiva de RAEEs va augmentar un 150% entre 2013 i 2018, arribant al màxim de 46% de recollida selectiva el 2018. Tanmateix, les dades més recents, de l’any 2021, mostren que la recollida selectiva va disminuir un 30% respecte al 2018, situant-se en un 32%.