fbpx

RezeroLab Dades

Emissions de gasos d’efecte hivernacle

Dades de Catalunya

Els costos ambientals associats a la gestió dels residus són aquells lligats a la seva recollida, transport i tractament que incideixen sobre l’entorn en forma d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, substàncies contaminants o consum de recursos naturals.


La reducció de gasos d’efecte hivernacle en aquest sector passa per la prevenció de residus i la reutilització, per davant de la gestió d’aquests (reciclatge o tractament finalista), així com per la gestió d’aquests de la manera més local possible per reduir les emissions associades al transport.

Evolució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en milers de tones de CO2 equivalents totals i les provinents del tractament i eliminació de residus, així com el percentatge que aquestes representen sobre el total a Catalunya

Font:Oficina Catalana del Canvi Climàtic
Gràfica

Les emissions de GEH a Catalunya degudes a la gestió i tractament dels residus es mantenen entre 2 i 3 milions de tones de CO2-eq. des de principis del segle XXI, i representen entre el 4 i el 7% del total d’emissions de GEH generades a Catalunya.