fbpx

RezeroLab Dades

Emissions de gasos d’efecte hivernacle

Dades de Catalunya

Els costos ambientals associats a la gestió dels residus són aquells lligats a la seva recollida, transport i tractament que incideixen sobre l’entorn en forma d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, substàncies contaminants o consum de recursos naturals.


La reducció de gasos d’efecte hivernacle en aquest sector passa per la prevenció de residus i la reutilització, per davant de la gestió d’aquests (reciclatge o tractament finalista), així com per la gestió d’aquests de la manera més local possible per reduir les emissions associades al transport.

Evolució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle totals i les provinents del tractament i eliminació de residus, així com el percentatge que aquestes representen sobre el total a Catalunya

Font:Oficina Catalana del Canvi Climàtic
Gràfica

Les emissions de GEH a Catalunya degudes a la gestió i tractament dels residus es mantenen entre 2 i 3 milions de tones de CO2-eq. des de principis del segle XXI, i representen entre el 4 i el 7% del total d’emissions de GEH generades a Catalunya.