fbpx

RezeroLab Dades

Generació i recollida selectiva de residus d’envasos

Dades d'Europa

La gestió adequada dels residus desenvolupa un paper fonamental en el desenvolupament de l’economia circular.
La generació de residus d’envasos es veu afectada tant pel comportament de les persones consumidores com per les pròpies estratègies de producció i distribució dels productors. A més, molts d’aquests envasos estan fets de plàstic, generant residus difícils de reciclar i potencialment perillosos pel medi ambient i la salut humana.
Així doncs, cal implementar mesures més exigents per reduir els residus d’envasos i impulsar una millora del seu reciclatge i la seva recuperació.

Evolució de la quantitat de residus d'envasos, segons el material, generada per càpita a la UE, així com la quantitat per càpita d'aquests residus que es recullen selectivament

Font:EUROSTAT
Gràfica

La quantitat total de residus d’envasos generats per càpita a la UE ha incrementat un 22,5% entre l’any 2010 i el 2021.
Al mateix temps, la quantitat de residus d’envasos recollits selectivament ha crescut un 25,7 % en el mateix període.

Respecte als materials de què estan fets els residus d’envasos generats, a l’any 2021 el 40,3% en pes estaven fets de paper i cartró, el 19,0% de plàstic (tenint en compte que és un material amb una densitat molt baixa), el 18,5% de vidre, el 17,1% de fusta i el 4,9% de metall.