fbpx

RezeroLab Dades

Producció de fracció resta

Dades de Catalunya

La fracció resta és aquella que engloba tots els que residus que no s’han llençat selectivament a les fraccions de recollida selectiva i que, per tant, no podran tenir un reciclatge de qualitat.


Avançar cap a una societat residu zero implica reduir al màxim la quantitat de residus llençats a la fracció resta.

Evolució de la generació per càpita de fracció resta a Catalunya

Font:Agència de Residus de Catalunya
Gràfica

La generació de la fracció resta per càpita a Catalunya s’ha reduït en un 43% en el període 2000-2022, malgrat que s’ha estancat al voltant dels 300 kg/hab/any des de l’any 2012.