fbpx

RezeroLab Dades

Qualitat de la recollida selectiva

Dades de Catalunya

Totes les fraccions de residus recollides selectivament presenten un percentatge de residus que s’han llençat en aquella fracció tot i que no hi pertanyen. Aquest residus s’anomenen impropis i determinen la qualitat de la recollida selectiva. Aquest aspecte és especialment rellevant per a la fracció orgànica.

Evolució dels residus recollits per càpita selectivament a Catalunya per les diferents fraccions (recollida selectiva bruta - RSB) i restant els impropis que contenen (recollida selectiva neta - RSN)

Font:Agència de Residus de Catalunya
Nota: S’inclouen les fraccions ordinàries de recollida selectiva: paper i cartó, envasos, vidre i matèria orgànica. Es consideren com a impropis tots aquells residus que es llencen en una fracció que no en contempla la seva gestió per al reciclatge (per exemple, un penjador de roba llençat a la fracció d’envasos lleugers).
Gràfica

Destaca l’elevat percentatge d’impropis de la FORM. En la fracció orgànica el nivell d’impropis durant els darrers 10 anys ha estat superior al 10%, assolint el seu màxim el 2012 amb nivells de gairebé el 15%. Actualment, és del 10,2%.

Per avançar cap a un model de societat que utilitzi eficaçment els recursos i que permeti la seva recirculació al sistema és imprescindible impulsar mesures que garanteixin un increment en qualitat de la recollida selectiva, posant èmfasi en la fracció de la matèria orgànica.