fbpx

RezeroLab Dades

Recollida de la FORM domiciliària

Dades de les Illes Balears

Més del 40% dels residus domiciliaris generats són residus orgànics. Per aquest motiu, la recollida de la fracció orgànica de forma selectiva és clau per augmentar els valors de recollida selectiva dels residus municipals, prevenir la contaminació d’altres fraccions amb els residus orgànics i valoritzar la matèria orgànica en forma de compost per aprofitar els nutrients que poden aportar al sòl.

Evolució del nombre de municipis de les Illes Balears que disposen de recollida de fracció orgànica domiciliària

Font:Govern de les Illes Balears. Conselleries de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. IBESTAT, Institut d’estadístiques de les Illes Balears
Gràfica

Durant el període estudiat (2010-2021) el nombre de municipis balears amb recollida selectiva de la fracció orgànica domiciliària presenta, en global, una tendència a l’augment. Al 2021, el 80,6% dels municipis de les illes disposaven d’aquest servei, un augment del 12,6% respecte al 2010.