fbpx

RezeroLab Dades

Destí dels residus

Dades de les Illes Balears

Els cànons sobre la disposició del rebuig dels residus, incineració o dipòsit controlat, són instruments econòmics que pretenen incentivar un comportament més respectuós amb el medi ambient penalitzant econòmicament la destinació del rebuig a tractaments. Qualsevol estratègia de gestió preventiva dels residus realitzada pels ens locals que comporti una reducció dels residus portats a tractaments finalistes comportarà un estalvi directe als municipis. D’altra banda, incrementar la recollida selectiva també suposa una millora directa en el balanç econòmic de la gestió dels residus municipals, a causa de l’increment dels ingressos vinculats als Sistemes Integrats de Gestió (SIG), el retorn del cànon i la venda de material.

Evolució de la destinació de la quantitat de residus sòlids urbans recollits a les Illes Balears

Font:Govern de les Illes Balears, Consells Insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera
Nota: Aquestes dades inclouen només les fraccions ordinàries domèstiques i comercials (paper i cartó, matèria orgànica, envasos lleugers, vidre i resta), i s’exclouen les fraccions no ordinàries recollides en deixalleries i els residus industrials.
Gràfica

El 53% del total de residus recollits té com a destí final la valorització energètica, i un 16% el dipòsit controlat. En total, el 69% dels residus generats a les Illes Balears tenen un destí finalista.