fbpx

RezeroLab Dades

Municipis amb recollida porta a porta domiciliària

Dades de Catalunya

El sistema de recollida Porta a Porta (PaP) està relacionat amb un augment de la recollida selectiva. Les dades de recollida selectiva mostren com les fraccions selectives ordinàries (orgànica, paper i cartó, envasos lleugers i vidre) tenen un major percentatge de recollida als municipis on es du a terme un sistema PaP que als municipis amb altres sistemes, especialment en el cas de la fracció orgànica.
A més a més, també facilita la implementació d’altres sistemes de gestió de residus, com el pagament per generació.

Evolució del nombre de municipis de Catalunya que disposen del sistema de recollida de residus porta a porta i del nombre de municipis amb una recollida selectiva superior al 60%

Font:Associació de municipis catalans per a la recollida porta a porta i Agència de Residus de Catalunya.
NOTA: Es considera recollida selectiva porta a porta el lliurament de residus -prèviament separats en origen – al servei municipal de recollida davant de la porta de casa en uns dies i hores determinades per a cada fracció objecte d’aquest tipus de recollida. S’han comptabilitzat implantacions totals o parcials del servei.
Gràfica

El nombre de municipis amb una recollida selectiva superior al 60% experimenta una tendència a l’augment molt similar a la del nombre de municipis amb implementació del porta a porta.
L’any 2018 va haver-hi un augment molt significatiu de municipis afegits a aquest sistema de recollida de residus, molts d’ells amb poblacions de més de cinc mil habitants, fet que va fer augmentar molt el percentatge de població afectada per aquest servei.