fbpx

RezeroLab Dades

Reutilització i preparació per a la reutilització

Dades de les Illes Balears

En la jerarquia europea de la gestió de residus, la reutilització i preparació per a la reutilització ocupen un dels principals esglaons, essent les accions més importants després de la prevenció de residus. Tot i això, s’observa com, a la realitat, no tenen una representació gens significativa dins el sistema de gestió actual.


Per garantir la reintroducció al mercat de materials amb potencial de ser reutilitzats i dinamitzar els mercats de segona mà, cal adoptar mesures que permetin augmentar la qualitat i quantitat de la recollida selectiva d’aquests. Cal remarcar l’alt potencial de creació de llocs de treball que suposa la recuperació i reparació de materials.

Evolució de la quantitat de materials reutilitzats i preparats per a la reutilització respecte al total recollits selectivament a les Illes Balears

Font:Fundació Deixalles i Càritas Menorca
Nota: Només s’han pogut obtenir dades de les associacions i empreses recuperadores Fundació Deixalles i Càritas. S’han representat els materials amb major taxa de reutilització: tèxtil, voluminosos i RAEE.
Gràfica

En els últims 5 anys, la quantitat de material reutilitzat de tèxtil, voluminosos i RAEE s’ha estancat. Tanmateix, el percentatge de residus reutilitzats respecte als que es llencen selectivament de tèxtil i voluminosos és força elevat (superior al 60%), el que significa que els sistemes de gestió i la qualitat dels materials que es recuperen són suficientment bons, i que s’ha de fer èmfasi en impulsar mecanismes que permetin augmentar la recollida selectiva d’aquests.