fbpx

RezeroLab

Un espai d’informació, anàlisi i debat

RezeroLab és una línia de Rezero amb una mirada més enllà de la situació actual on generar coneixement i provar iniciatives cap a la societat Residu Zero.

És un espai on podreu trobar informes i estudis innovadors, proves pilot i normatives vigents i en debat en l’àmbit de la prevenció de residus.

Estudis
2023 / Consum

Estudi sobre comerç electrònic i residus a Catalunya

Rezero ha elaborat l’«Anàlisi de la generació de residus i impacte ambiental associats a les vendes a través del comerç electrònic», per encàrrec de la Direcció General de Comerç. L’estudi aporta noves dades sobre la generació de residus d’envasos i l’impacte ambiental associats a les vendes a través del comerç electrònic al territori català.

Per fer-lo, s’ha dut a terme un estudi de camp que ha permès identificar els tipus d’envasos utilitzats i estimar la generació dels pròxims anys. També s’han analitzat diverses bones pràctiques del sector per reduir residus i al document s’apunten les mesures de prevenció que es recomana implementar.

L’estudi consta de quatre blocs:

Bloc 1. Determinació del context 

Bloc 2. Anàlisi del comerç electrònic a Catalunya i els envasos utilitzats 

Bloc 3. Recull d’experiències de bones pràctiques en envasos de comerç electrònic 

Bloc 4. Conclusions, propostes i recomanacions

Veure Informe complert Veure Presentació
Estudis
2023 /

Estudi de la presència i la persistència de llosques de tabac en diversos entorns a l’illa de Menorca

En aquest estudi s’identifiquen quins són els residus dispersos més comuns en diferents tipologies d’entorns urbans de la illa (posant especial atenció a les llosques de tabac), quins d’aquestes -donades les seves característiques o mides- persisteixen i no son recollits en la seva totalitat pels mecanismes o maquinaria de neteja emprats, així com aportar propostes per evitar la seva presència.
Concretament, l’estudi vol contribuir a millorar el coneixement sobre la presència de llosques i la composició de la brossa dispersa que es troba en quatre entorns urbans diferents (carrer, parc, port i platja tipus A) i relacionada amb les activitats que s’hi duen a terme o la tipologia d’entorn. De manera general existeixen poques dades de la composició d’aquest tipus de brossa que es llença directament als espais públics o escapa dels sistemes de recollida dins
els espais urbans.
Amb aquest objectiu, s’han quantificat els residus dispersos trobats en diverses ubicacions escollides de Menorca, abans i després de les actuacions dels serveis de neteja, i s’han extret conclusions en funció de la tipologia de residus trobats, de la seva quantitat i del tipus de neteja que es realitza.
L’estudi també recull un seguit d’exemples d’iniciatives, tant nacionals com internacionals, pel que fa a la prevenció i correcta gestió de les llosques de tabac, i inclou una sèrie de recomanacions tècniques i polítiques per reduir els impactes ocasionats per aquests residus a Menorca.

Veure Document
Publicacions
2022 /

El Estado español hacia el residuo cero y el consumo responsable

Rezero – Fundació per a la Prevenció de Residus i el ConsumResponsable presenta el informe 2020 “El Estado español hacia el residuo cero. Situación actual e indicadores hacia la transición”. El objetivo del informe es hacer un análisis y seguimiento continuado de datos relevantes que ayuden a conocer el estado y las tendencias del consumo de recursos naturales y la generación de residuos en el Estado español. Con esta finalidad, Rezero ha diseñado y analizado una veintena de indicadores que permitan valorar la situación española en aquellos aspectos considerados estratégicos para avanzar hacia el residuo cero.

La estructura del informe se articula a partir de cinco ejes: prevención y generación de residuos, gestión y tratamiento, consumo, responsabilidad ampliada al productor y economía circular.Los datos y análisi que se aportan permiten observar la evolución interanual y, a través del último dato disponible, situar la mirada sobre la situación actual.

Este primer informe se presenta tras la aprovación de la nueva Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que renueva objetivos y define nuevas obligaciones e instrumentos a aplicar por parte de los territorios. Con este informe Rezero quiere aportar nuevos datos para la reflexión y la formulación de propuestas para que el Estado español haga frente al nuevo marco legal español y europeo y transite de forma rápida y decidida hacia un modelo de producción y consumo que reduzca la explotación y desaprovechamiento de los recursos naturales y conseguir una reintroducción efectiva de los residuos/recursos como materia primera en la industria y agricultura.

Veure Publicació
Estudis
2022 /

Les Illes Balears cap al residu zero. Situació actual i indicadors cap a la transició 2022

Aquest informe fa una anàlisi i seguiment continuat de dades rellevants que ajuden a conèixer l’estat i les tendències del consum de recursos naturals i la generació de residus a les Illes Balears. L’informe inclou vint-i-quatre indicadors que permeten valorar la situació a les Illes Balears en aquells aspectes considerats estratègics per avançar cap a la societat residu zero.

Veure Publicació
Normatives
2020 /

Evaluación del cumplimiento de los objetivos de reciclaje de residuos municipales de la Directiva Marco de Residuos en España

Publicacions
2020 /

Pla d’acció Ciutats i Pobles Residu Zero

Els municipis, treballant en col·laboració amb els agents interessats de la comunitat, són la clau per desbloquejar el potencial de l’economia circular a Europa. Per això hem escrit aquest Pla d’Acció, per ser utilitzat com una eina per crear coneixement sobre els aspectes pràctics del residu zero a nivell local i fer realitat la visió de l’economia circular.

El document el teniu en català i castellà.

Veure Document Veure Document
Estudis
2020 /

Reutilització d’ampolles de vidre al sector vitivinícola del sud d’Europa

 1. Hi ha 6 factors determinants per implantar la reutilització d’ampolla de vi:
  • Característiques de l’ampolla (model, etiqueta i càpsula)
  • Transport de l’ampolla
  • Distància a la planta de rentat
  • Capacitat d’emmagatzematge
  • Condicions higièniques d’emmagatzematge
  • Incentius per al retorn de l’ampolla buida.
 2. S’ha determinat que la quantitat òptima de cicles de reutilització és de 8 usos, considerant els aspectes estètics i higiènics de l’ampolla. 
 3. El sistema de dipòsit, devolució i retorn –SDDR- és l’instrument més efectiu per garantir el retorn de les ampolles buides als establiments per part de les persones consumidors
 4. La distància entre la planta de rentat i el celler és clau per optimitzar el cost econòmic de la reutilització. 
Veure Informe complert
Estudis
2020 /

Burilles de cigarreta. Impactes i oportunitats

Les burilles de cigarreta no són actualment una prioritat en l’agenda política de la prevenció i gestió de residus, tot i ser un dels residus més abundants en la brossa dispersa d’entorns naturals i urbans i causar greus impactes ambientals, degut a la seva composició material i l’acumulació de substàncies tòxiques i elevats costos de neteja i gestió per a l’administració.

Aquest estudi mostra quina és la situació actual pel que fa a la generació i gestió dels residus de cigarreta a Catalunya, quins són els principals impactes ambientals i econòmics que poden ocasionar i s’analitzen les mesures es poden implantar per reduir els seus impactes i facilitar la seva recollida i tractament.

Veure Resum Executiu Veure Presentació
Estudis
2020 /

Botigues lliures d’envasos en Europa

Aquest és un dels primers estudis que desenvolupat per Eunomia, Zero Waste Europe i Réseau Vracque i amb el suport de Rezero, avalua la situació actual i els possibles escenaris de creixement futur en el sector de les botigues lliures d’ envasos a Europa. L’estudi busca millorar la comprensió general de sector, i els autors esperen que ajudi a estimular un major interès en aquest model de negoci.
En general, s’ha identificat un gran creixement en el sector, amb un augment en el nombre de botigues, empleats i volum de vendes en els últims 5-10 anys. Les previsions a llarg termini, encara que especulatives, presenten una estimació mitjana de l’mercat europeu per a productes a granel de 1.200 milions d’euros per a l’any 2030, podent ser significativament més gran en el millor cas potencial.
Resoldre les preocupacions polítiques existents, realitzar més investigacions per augmentar la comprensió de mercat, i abordar les limitacions de dades proporcionarà un major suport a aquesta part
de l’economia circular que creix ràpidament.

Veure Resum Executiu
Estudis
2020 / Salut/Higiene

Els costos ambientals i econòmics dels productes d’un sol ús menstruals, bolquers i tovalloletes humides

L’informe descriu i analitza el consum i els impactes ambientals i econòmics (per a les administracions públiques i les persones consumidores) dels productes menstruals, els bolquers i les tovalloletes humides d’un sol ús a la UE-28. També es recullen i es posen en valor solucions reutilitzables existents.

Veure Document Veure Resum Executiu
Estudis
2020 / covid19, mascareta reutilitzable

Mascaretes reutilitzables: protegim la salut i el medi ambient

Informe d’anàlisi i recomanacions per facilitar a la ciudadania la informació sobre l’adquisició i l’ús de les mascaretes reutilitzables

Veure Informe complert
Estudis
2020 / Salut/Higiene

Existing measures & policy recommendations to minimise the impact of menstrual products, nappies & wet wipes

copa menstrual

Aquest informe és la continuïtat de l’informe anterior sobre els impactes ambientals i econòmics dels productes menstruals, els bolquers i les tovalloletes humides d’un sol ús. En ell s’hi analitza el marc legal d’aquests productes, les mesures existents per reduir el seu consum i els seus impactes arreu del món i es proposen un seguit d’actuacions que es poden implantar a nivell europeu, regional i local per minimitzar els seus impactes i fomentar les solucions reutilitzables.

Autoria: Rezero i Zero Waste Europe

Veure Document